Меню и содержание книжки тут

Танго и Хаос в Buenos Aires

«When you dance tango you must give everything.
If you can't do that, do not dance».
Ricardo Vidort
«El Tango te Espera».